Regulamin Konkursu listopad 2021

Regulamin Konkursu "Kot Marleny"

Artykuł 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady konkursu pod nazwą: „Kot Marleny” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Coffee Bloom Magdalena Chylińska, ul. Ciechomicka 146, 09-400 Płock, Polska, NIP: 7743246127 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs trwa od 16.11.2021 do 18.11.2021. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 5. Konkurs polega na wybraniu przez użytkowników portalu Instagram najlepszej historii i zdjęcia (dalej: „Zadanie Konkursowe”) Uczestników Konkursu.
 6. Celem Konkursu jest:
  1. promocja produktów marki Autumn Coffee Roasters (dalej: “ACR”),
  2. promocja nowej kawy marki ACR - “Flower Marlene”.

Artykuł 2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), która:
 2. Osoba, która wzięła udział w Konkursie (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada konto w serwisie Facebook lub Instagram;
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w Art. 2 pkt.2 niniejszego Regulaminu. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy: 
  1. nie działają w imieniu własnym;
  2. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
  3. naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook;
  4. użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

Artykuł 3

Zasady Konkursu i Zadanie Konkursowe

 1. Organizator opublikuje post z informacją o konkursie na swoim profilu, na portalu Instagram i (https://www.instagram.com/autumncoffeeroasters) Facebook (https://www.facebook.com/autumncoffeeroasters).
 2. Zadanie Konkursowe polega na skomentowaniu postu konkursowego na jednym z portali społecznościowych, na profilu Organizatora do 18 listopada 2021, do godz. 23:59.
 3. W treści komentarza Uczestnik podaje propozycję imienia dla kota, którego opiekunką jest Marlena - brand hero kawy Flower Marlene.
 4. Jeden Uczestnik może podać jedną propozycję imienia. W przypadku kilku propozycji od jednego Uczestnika, pod uwagę brana będzie pierwsza propozycja.

 

Artykuł 4

Zgłoszenie udziału w Konkursie

 1. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie, należy opublikować komentarz pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Instagram lub Facebook.
 2. W Konkursie udział biorą jedynie te osoby, które opublikują Zadanie Konkursowe do 18 listopada 2021, do godziny 23:59.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu osobiście.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić się do udziału tylko poprzez jeden, wybrany profil Organizatora.

 

Artykuł 5

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję (dalej: “Komisją Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzcę). 
 2. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe.
 4. Zadanie Konkursowe będzie oceniane pod kątem kreatywności, oryginalności oraz zgodności z charakterem brand hero Flower Marlene. 
 5. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę 19 listopada 2021 r.
 6. 1 (słownie: jeden) Zwycięzca, zostanie ogłoszony w poście na portalu Facebook, na profilu Organizatora oraz w stories na portalu Instagram, na profilu Organizatora.
 7. Zwycięskie Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane z oznaczeniem autora/ki w stories, w serwisie Instagram, na profilu Organizatora oraz w poście informującym o Zwycięzcy w serwisie Facebook, na profilu Organizatora.
 8. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: 
 • Kawa arabica, ziarnista, jakości specialty “Flower Marlene”
 • Osobisty kod zniżkowy na zakupy w sklepie internetowym Organizatora www.autumncoffee.pl na wybrane produkty

W Konkursie przewidziana jest możliwość przyznania Nagrody wyróżnienia dla innych Uczestników. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 

Artykuł 6

Odbiór Nagrody

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności:
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram lub Facebook, najpóźniej dnia 22 listopada 2021r. 
  1. imienia i nazwiska, 
  2. adresu e-mail, 
  3. adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych powyżej w Art. 6, pkt. 2 danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 5. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 6. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 8. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 9. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 10. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

Artykuł 7

Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr majątkowych i osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji: 
  1. w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

Artykuł 8

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie pod adresem Coffee Bloom, ul. Ciechomicka 146, 09-400 Płock oraz pod adresem e-mail contact@acr.coffee.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 7. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

 

Artykuł 9

Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Kot Marleny” na adres e-mail contact@acr.coffee lub adres korespondencyjny Organizatora Coffee Bloom, ul. Ciechomicka 146,, 09-400 Płock związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 30 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

Artykuł 10

Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2021 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.autumncoffee.pl 
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl