Regulamin promocji KURS FOUNDATION ZA DARMO

 

§ 1

ORGANIZATOR I USTALENIA PODSTAWOWE DLA PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: „Promocja”) jest Coffee Bloom Magdalena Chylińska, NIP: 7743246127 (dalej „Sprzedawca”).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji, co jednak nie będzie wpływało na złożone i opłacone zamówienia przez Klientów.
 4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.
 5. Promocja odbywa się wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, znajdującego się pod adresem www.autumncoffee.pl
 6. Promocje nie obejmują produktów przecenionych, chyba, że co innego wynika z warunków danej promocji, które będą zakomunikowane na stronie sklepu internetowego.

 

 

§ 2

WARUNKI PROMOCJI „KURS FOUNDATION ZA DARMO”

 1. Obowiązuje przy zakupie minimum 2 produktów lub wielokrotności (4, 6, 8,10 itd.) produktów, stanowiących prawo uczestniczenia w szkoleniu w ramach Coffee Skills Program (programie edukacyjnym prowadzonym przez Specialty Coffee Association) w dowolnym terminie ustalonym przez Sprzedawcę z wyprzedzeniem opisanym w regulaminie prowadzonych szkoleń, w przeciągu roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu. 
 2. Aby skorzystać z Promocji, oba zakupione produkty muszą umożliwiać udział w dwóch, następujących po sobie poziomach kursu, tj. poziomie Foundation (podstawowym) oraz Intermediate (średnio-zaawansowanym) w jednym danym module szkoleń, do wyboru spośród dostępnych modułów szkoleń na stronie Sprzedawcy. 
 3. Uczestnik w ramach Promocji może zakupić prawa do udział w dwóch, następujących po sobie poziomach kursu w kilku wybranych modułach, stanowiących wielokrotności produktów, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przy jednoczesnym zakupie praw do odbycia szkolenia wraz z udziałem w egzaminie certyfikującym, zgodnie z zasadami Coffee Skills Program, w dwóch następujących po sobie poziomach kursu w jednym module CSP, Uczestnik Promocji ponosi opłatę za udział w szkoleniu na poziomie Podstawowym w wysokości 1 zł (plus VAT) zamiast ceny nominalnej kursu i certyfikatu, a udzielony rabat obejmuje koszty uczestnictwa w kursie i podejścia do egzaminów certyfikujących. Cena nominalna kursu Intermediate nie podlega rabatowi i odnosi się do prawa uczestnictwa w szkoleniu osób, które posiadają ważne i opłacone członkostwo w Specialty Coffee Association.
 5. Rabat nie obejmuje kosztów związanych z wykorzystaniem prawa do uczestniczenia w szkoleniu w ramach Coffee Skills Program, takich jak m.in. dojazd do miejsca szkolenia, zakwaterowanie i innych.
 6. Cena nominalna odnosi się do Uczestników, którzy mają, lub na 14 dni przed odbyciem szkolenia wylegitymują się ważnym, opłaconym członkostwem w Specialty Coffee Association. Jeśli Uczestnik promocji nie spełnia lub nie wypełni tego wymogu, zostanie obarczony dodatkowymi kosztami certyfikacji na poziomie Intermediate (średniozaawansowanym) w wysokości 80 EUR netto, płatne w walucie polskiej, na mocy faktury lub paragonu VAT (23%) nie później niż na 7 dni, przed rozpoczęciem kursu. Nie pokrycie kosztów dodatkowych będzie równoznaczne z rezygnacją z wykorzystania zakupionego prawa do uczestniczenia w kursie Intermediate bez refundacji poniesionego kosztu.
 7. W przypadku Uczestników Promocji, którzy w momencie zakupu nie mają ważnego i opłaconego członkostwa w Specialty Coffee Association, istnieje możliwość dobrowolnej dopłaty różnicy w cenie certyfikatu na poziomie Intermediate, w cenie 80 EUR netto po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres contact@acr.coffee.
 8. Liczba Uczestników, którzy mogą skorzystać z promocji jest limitowana do 100 osób lub podmiotów prawnych.
 9. Promocja trwa do 31 stycznia 2022 r. lub wyczerpania wyżej opisanego limitu. 
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi, chyba, ze co innego wynika z komunikatu o promocji zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.
 11. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 12. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 13. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.
 14. Przedmioty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie w momencie, gdy Uczestnik zwróci wszystkie nabyte produkty. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet dwóch szkoleń, rezygnacja Uczestnika z zakupu może dotyczyć wyłącznie całego pakietu. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu promocyjnego.
 15. Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać drogą elektroniczną za pomocą wiadomości mailowej na adres contact@acr.coffee wraz z uzasadnieniem.
 16. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.
 17. Reklamacje będzie rozpatrywać Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 19. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 20. Warunki Promocji, przez czas trwania Promocji, będą dostępne na stronie internetowej www.autumncoffee.pl. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl